PREGUNTAS FRECUENTES

Quin és l’horari de la zona blava?
 • L’horari de la zona blava general serà de dilluns a dissabtes de 9h a 14h i de 16h a 20h.

  Excepte als carrers:
  • Brasil
  • Democràcia
  • Linares
  • Lorca
  • Emili Baró
  • Dolors Marqués
  • Dr. Vicente Pallarés
  • Campoamor
  • Sants Just i Pastor
  • Pobla de Farnals
  • Rodríguez de Cepeda
  • Plaza Sant Felip Neri

  En les quals l’horari serà de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 20h i els dissabtes de 9h a 14h.

  Els dies festius la zona blava està exempta de pagament.
Quines són les tarifes de la zona blava?
 • TARIFA GENERAL ZONA BLAVA

  • Mínim 25 minuts: 0,30€
  • 1 hora: 0,80€
  • Màxim 2 hores: 1,50€
  • Anul·lació de denúncia: 4,00€


  TARIFA CENTRE ZONA BLAVA

  • Mínim 25 minuts: 0,55€
  • 1 hora: 1,00€
  • Màxim 2 hores: 1,70€
  • Anul·lació de denúncia: 4,00€


  En els Districtes de Ciutat Vella, L’Eixample i Extramurs s’aplicarà la tarifa zona blava centre i en la resta dels barris s’aplicarà la tarifa zona blava general.
Es pot obtindre la targeta de resident per a la zona blava?
 • No. La targeta de resident és exclusiva per als barris amb zona taronja o verda.
És obligatori posar el tiquet visible en el vehicle?
 • No, no és obligatori posar-ho, però sí s’aconsella, ja que si hi ha un error amb alguna lletra o número en posar la matrícula, el controlador podrà comprovar-lo.
Es poden pagar més de 2 hores?
 • No. Segons l’estipulat en la Ordenança de Mobilitat el temps màxim que es pot romandre estacionat en zona blava és de 2 hores.
Quin és l’horari de rotació de la zona taronja?
 • L’horari de rotació de la zona taronja a Ciutat Vella és de dilluns a divendres de 9h a 20h i els dissabtes de 9h a 15h.

  L’horari de rotació de la zona taronja en Ruzafa, El Botànic i La Roqueta és de dilluns a divendres de 9h a 19h i els dissabtes de 9h a 15h.

  Fora d’aqueix horari, la zona taronja és exclusiva de residents amb targeta en vigor i bo actiu durant les 24h del dia els 365 dies de l’any.
On s’especifica l’horari de no residents de zona taronja?
 • En l’anunci del BOP de cada Barri: Ciutat Vella 5-7-2022
  Ruzafa 22-6-2022
  El Botanic 27-12-2022
  La Roqueta 11-1-2023
  En qualsevol de les senyals verticals existents al principi de cada zona o carrer. En els adhesius pegats damunt de les pantalles dels parquímetres.
Quines són les tarifes de la zona taronja?
 • TARIFA ZONA TARONJA NO RESIDENTS

  • Mínim 25 minuts: 1,10€
  • 1 hora: 2,10€
  • Màxim 2 hores: 3,30€
  • Anul·lació de denúncia: 4,00€


  TARIFA ZONA TARONJA RESIDENTS

  • Fins a final de mes: 7,18€
  • Pagament anual prorratejat.


És obligatori posar el tiquet visible en el vehicle?
 • No, no és obligatori posar-ho. El controlador amb la matrícula del vehicle comprovarà si té la targeta de resident i/o el pagament de l’estacionament.

Es poden pagar més de 2 hores?
 • No. Segons l’estipulat en la Ordenança de Mobilitat el temps màxim que es pot romandre estacionat en zona taronja de rotació és de 2 hores.

Quant temps puc estar estacionat sense moure el vehicle sent resident?
 • Segons la Ordenança de Circulació “El temps màxim que un mateix vehicle pot romandre estacionat de forma continuada en una mateixa plaça per a residents, taronja o verda, serà de 7 dies”.

Quin és l’horari de la zona verda?
 • La zona verda de Ciutat Vella, Ruzafa, El Botànic i La Roqueta és 24h els 365 dies de l’any exclusiu de residents amb targeta en vigor i bo actiu.
Quines són les tarifes de la zona verda?
 • TARIFA ZONA VERDA RESIDENTS

  Prorrateig pague bo anual

  • Gener – 12 mesos – 86,20€
  • Febrer – 11 mesos – 79,01€
  • Març – 10 mesos – 71,83€
  • Abril – 9 mesos – 64,65€
  • Maig – 8 mesos – 57,46€
  • Juny – 7 mesos – 50,28€
  • Juliol – 6 mesos – 43,10€
  • Agost – 5 mesos – 35,91€
  • Setembre 4 mesos – 28,73€
  • Octubre 3 mesos 21,55€
  • Novembre – 2 mesos – 14,36€
  • Desembre – 1 mes – 7,18€


És obligatori posar el tiquet visible en el vehicle?
 • No, no és obligatori posar-ho. El controlador amb la matrícula del vehicle comprovarà si té la targeta de resident i/o el pagament de l’estacionament.
Quant temps puc estar estacionat sense moure el vehicle sent resident?
 • Segons la Ordenança de Circulació “El temps màxim que un mateix vehicle pot romandre estacionat de forma continuada en una mateixa plaça per a residents, taronja o verda, serà de 7 dies”..
Dubtes de tarifes i generals
 • – Quines són les tarifes dels bons de resident i fins quan em cobreix?

  Els bons mensuals caduquen l’últim dia del mes en curs a les 23:59h.

  Els bons anuals caduquen el 31 de desembre a les 23:59h.

  TARIFA ZONA TARONJA I VERDA RESIDENTS
  • Fins a final de mes: 7,18€
  • Pagament anual prorratejat.

  • Prorrateig pague bo anual
  • Gener – 12 mesos – 86,20€
  • Febrer – 11 mesos – 79,01€
  • Març – 10 mesos – 71,83€
  • Abril – 9 mesos – 64,65€
  • Maig – 8 mesos – 57,46€
  • Juny – 7 mesos – 50,28€
  • Juliol – 6 mesos – 43,10€
  • Agost – 5 mesos – 35,91€
  • Setembre – 4 mesos – 28,73€
  • Octubre – 3 mesos – 21,55€
  • Novembre – 2 mesos – 14,36€
  • Desembre – 1 mes – 7,18€


  – Com puc sol·licitar la targeta de resident del meu barri?
  De manera presencial per registre d’entrada a l’Ajuntament o en qualsevol junta de districte municipal presentant la sol·licitud, el DNI i la documentació requerida en cada cas.

  De manera telemàtica, és necessari tindre el DNI electrònic o el certificat digital i accedir al tramite en el següent link:

  Targeta residents


  En tots dos casos, és imprescindible emplenar en la sol·licitud juntament amb les seues dades, el número de telèfon i correu electrònic de contacte.

  També pot emplenar la casella d’autorització a EYSA perquè l’empresa puga comprovar tot el requerit per a la concessió de la targeta de resident.


  – Quins són els requisits per a obtindre la targeta de resident?
  – Estar empadronat en el barri corresponent.
  – Estar al corrent de pagaments amb l’Ajuntament.
  – Que el domicili fiscal del vehicle estiga a València.
  – Tindre matrícula espanyola.
  – No tindre concessió de plaça d’aparcament.
  – Aparéixer en l’assegurança del vehicle com a propietari, conductor o prenedor.

  – Un comerciant o un inquilí pot sol·licitar la targeta de resident?
  Sí, sempre que complisquen amb els requisits per a obtindre la targeta de resident:

  – Estar empadronat en el barri corresponent.
  – Estar al corrent de pagaments amb l’Ajuntament.
  – Que el domicili fiscal del vehicle estiga a València.
  – Tindre matrícula espanyola.
  – No tindre concessió de plaça d’aparcament.
  – Aparéixer en l’assegurança del vehicle com a propietari, conductor o prenedor.

  – Les empreses poden sol·licitar la targeta de resident?

  No, només ho poden sol·licitar la targeta residents empadronats, com s’especifica en l’Ordenança de Mobilitat, en l’Annex VI, en l’apartat 1A dels Requisits per al gaudi de places d’estacionament de residents.
  Si fora el cas, l’empresa pot ser el representant en la sol·licitud d’un treballador resident empadronat que tinguen un vehicle d’empresa.
  Haurà d’aportar un justificant de la relació laboral (nòmina, contracte, escriptura…), la carta d’autorització de l’empresa en els quals conste expressament ho dades de la persona i que el vehicle és per a ús personal i exclusiu d’aquesta i el contracte de lloguer, rènting o lísing.
  Com s’especifica en l’Ordenança de Mobilitat, en l’Annex VI, en l’apartat 2A de Documentació a justificar per la persona sol·licitant per a l’obtenció del distintiu de resident.

  – Qui pot sol·licitar la targeta de resident d’un barri?

  Qualsevol persona física o jurídica que complisca amb els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident:

  – Estar empadronat en el barri corresponent.
  – Estar al corrent de pagaments amb l’Ajuntament.
  – Que el domicili fiscal del vehicle estiga a València.
  – Tindre matrícula espanyola.
  – No tindre concessió de plaça d’aparcament.
  – Aparéixer en l’assegurança del vehicle com a propietari, conductor.


Documentació i tràmits
 • – Quina documentació he d’aportar si soc el titular en el permís de circulació?
  Si és el titular en el permís de circulació i autoritza l’empresa EYSA Serveis a revisar les seues dades, només necessita aportar la sol·licitud i el DNI.

  – Quina documentació he d’aportar si no soc el titular en el permís de circulació i no és vehicle d’empresa?
  Si no és el titular en el permís de circulació, haurà d’aportar a més de la sol·licitud i el DNI, l’assegurança del vehicle on conste com a conductor.

  – Quina documentació he d’aportar si el meu vehicle és d’empresa?
  Com a marca en l’annex VI de l’Ordenança de Mobilitat, en l’apartat de documentació a justificar per la persona sol·licitant per a l’obtenció del distintiu de resident, ha d’aportar a més de la sol·licitud i el DNI:
  – Document justificatiu de la relació laboral amb l’entitat (nòmina, contracte o escriptura)
  – Carta d’autorització de l’empresa amb totes les dades de la persona i del vehicle, en la qual conste expressament que el vehicle és per a ús personal i exclusiu d’aquesta.
  – En contractes de lloguer o lísing, fotocòpia del contracte.


  -Com adjunt la documentació addicional al meu expedient en tràmit?
  Entrant en la seu electrònica en www.valencia.es, dins de carpeta ciutadana tindrà l’opció dels meus tràmits pendents.

  LINK
  – Ja he sol·licitat la targeta de resident,
  Quin és el següent passe a realitzar?

  Tant si li faltara alguna cosa per adjuntar com quan la seua targeta ja estiga concedida se li comunicarà per correu electrònic que va indicar en la sol·licitud.

  – No em deixa renovar el pagament mensual / anual de resident
  Què he de fer ?

  El bo de resident és per mes o any natural, fins al dia 1 del mes o any següent no li deixa renovar.
  Revise la caducitat de la targeta.

  Si la fallada persisteix pose’s en contacte amb l’oficina en el 900 928 860.

  Segons l’Ordenança de Mobilitat, la concessió de la targeta pot demorar-se fins a 3 mesos.


Dubtes d’ús
 • – És obligatori que estiga visible la targeta de resident en el quadre de comandament del vehicle?
  No és obligatori però si aconsellable.


  – Tinc diversos vehicles Puc sol·licitar la targeta de resident per a tots ells?
  Sí, una mateixa persona pot sol·licitar diverses targetes de resident per a diferents vehicles sempre que complisca amb els requisits.

  – Es pot sol·licitar la targeta de resident per a diferents barris per a un únic vehicle?
  Sí, sempre que el sol·licitant estiga empadronat en el barri, complisca amb els requisits i abone les taxes corresponents de cada barri.

  – Puc aparcar en un altre barri diferent al meu amb la meua targeta de resident?
  No, la targeta de resident només li val per a estacionar indistintament en les zones taronja i verda del seu barri. Per als residents de Ciutat Vella, només poden estacionar en zona verda si estan donats d’alta també en el APR.

  – On puc estacionar amb la targeta de resident?
  Una vegada tinga el bo pagat, pot estacionar en qualsevol zona taronja o verda del seu barri. Per als residents de Ciutat Vella, només poden estacionar en zona verda si estan donats d’alta també en el APR.

  – Si canvi de cotxe, em canvien la matrícula en la targeta de resident?
  No, haurà de donar de baixa aqueixa matrícula i sol·licitar una nova targeta per al nou vehicle.

  – Puc estacionar amb la sol·licitud de la targeta?
  No, fins que no reba l’e-mail de confirmació que la targeta està autoritzada no podrà aparcar ni realitzar els pagaments.

  – Tinc el justificant de compravenda i el permís provisional de circulació del meu vehicle Puc sol·licitar la targeta de resident?
  Sí, es pot sol·licitar.

  – Quant temps puc estar estacionat sense moure el vehicle sent resident?
  Segons l’Ordenança de Circulació “El temps màxim que un mateix vehicle pot romandre estacionat de forma continuada en una mateixa plaça per a residents, taronja o verda, serà de 7 dies”.

  -Perquè m’ix matrícula no autoritzada en l’APP?
  Revise que està pagant en el barri correcte i amb la matrícula autoritzada en cas que tinga diversos vehicle registrats en l’APP.
  Revise la caducitat de la seua targeta.
  Si persisteix l’error telefone’ns al 900 928 860Dubtes de gestió
 • – On es recull la targeta de resident?
  Una vegada tinga l’e-mail de confirmació de la targeta de resident concedida podran recollir-la en l’oficina d’atenció de l’ORA situada en la C/ Alginet 3 baix en el següent horari:

  De Dilluns a Dijous
  De 9:30h a 13:30h i de 16:30h a 19h

  Divendres
  De 9:30h a 13:30h


  – Qui pot recollir la targeta de resident?
  El titular de la targeta presentant el DNI o qualsevol altra persona amb una autorització del titular i fotocòpia del DNI del titular i de l’autoritzat.

  – Quina caducitat té la targeta de resident?
  La data de caducitat està impresa en la part davantera de la targeta, li cobreix l’any en què s’obté i el següent (Annex VII, 3-2 de l’Ordenança de Mobilitat).

  – Quan he de renovar la targeta de resident?
  La renovació de la targeta de resident ha de començar a tramitar-se en els mesos de setembre o octubre de l’any en què caduca.

  – On cride per a canviar el domicili fiscal del vehicle?
  El titular del vehicle en el permís de circulació pot canviar el domicili fiscal del vehicle cridant a trànsit al 060.

  El requisit que demana trànsit per a canviar el domicili fiscal a València és que el titular estiga empadronat a València un mínim de tres mesos.

  La data de caducitat està impresa en la part davantera de la targeta, li cobreix l’any en què s’obté i el següent (Annex VII, 3-2 de l’Ordenança de Mobilitat).


Informació
 • – Quin és l’horari d’atenció al públic?
  De Dilluns a Dijous
  De 9:30h a 13:30h i de 16:30h a 19h

  Divendres
  De 9:30h a 13:30h

  El telèfon d’atenció al públic és el 900 928 860

  Oficina d’atenció ORA:
  C/Alginet, 3,baix
  46010 – València


  – Un vehicle amb targeta de mobilitat reduïda (PMR), està exempt de pagament?
  Un vehicle estacionat amb la targeta de mobilitat reduïda visible en el quadre de comandament i en vigor està exempt de pagament en zona blanca i blava. En zona taronja i verd ha de complir unes condicions exposades en el següent link:
  PMR


  – Un vehicle zero emissions està exempt de pagament?
  Des del 8 de febrer de 2024 els vehicles amb el distintiu ambiental “zero emissions” no estaran subjectes a la taxa reguladora de l’Ordenança Fiscal en qualsevol de les tres zones de regulació, blava, taronja i verda.

  – Quins vehicles estan exempts de pagar en tota la zona ORA?
  Tots els vehicles oficials com ara ambulàncies, bombers, policia nacional, guàrdia civil o policia local estan exempts de pagar en tota la zona ORA.
  Tot vehicle normal ha de pagar l’estacionament. Si alguns vehicles policials o d’urgència medica estan de servei oficial hauran d’acreditar-ho mitjançant escrit al correu oravalencia@eysaservicios.com

  – Els vehicles amb targeta autoritzada de l’ajuntament han d’obtindre el tiquet d’estacionament?
  Sí. Els vehicles amb la targeta de l’ajuntament només estan autoritzats a aparcar en zones de vehicles autoritzats.
  En zona ORA han d’abonar la taxa com qualsevol vehicle.

  – Com puc saber en quin districte/barri estic?
  Per a saber en quin districte o barri es troba estacionat pot accedir a la pàgina https://www.ora-valencia.es/web/ i consultar el mapa.
  D’igual forma, les aplicacions de pagament tenen un mapa amb els diferents districtes o barris.

  – On puc obtindre el tiquet d’estacionament?
  Pot obtindre el tiquet d’estacionament a través dels parquímetres instal·lats en la via pública o a través de les aplicacions de pagament ElParking, Telpark o EasyPark.
  Pot descarregar-se qualsevol de les aplicacions a través del *QR que hi ha en el lateral de tots els expenedors.

  – Si no funciona el parquímetre i no obtinc el tiquet Em poden sancionar?
  Sí. En cas que no funcione el parquímetre ha d’acudir al més pròxim on podrà realitzar el pagament o bé realitzar el pagament per mitjà de les diferents Apps de pagament que existeixen (Telpark, ElParking, Easypark)

  – Si no m’ix el tiquet, com puc comprovar que està ben pagat o demanar un justificant?
  En cas que no li imprimira el tiquet pot cridar al 900 928 860 per a comprovar que el seu pagament és correcte o sol·licitar el justificant enviant un email a oravalencia@eysaservicios.com amb un escrit sol·licitant-lo i haurà d’adjuntar el seu DNI i un document que li relacione amb el vehicle (assegurança, fitxa tècnica…)

  – Per què no m’imprimeix el tiquet?
  Perquè li imprimisca el tiquet ha de prémer l’opció d’imprimir tiquet després de validar el pagament.
  No obstant això no és obligatori imprimir el tiquet ja que el sistema registra el pagament i el controlador pot comprovar si l’usuari ha realitzat el pagament o no.

  – Es pot estacionar en zona de “Càrrega i Descàrrega” en zona blava, taronja i verda?
  El senyal vertical estableix l’horari de Càrrega i Descàrrega. Fora de l’horari establit com a Càrrega i Descàrrega passa a ser zona ORA.<*br>
  Si és verda o taronja només podran estacionar els residents amb targeta i bo en vigor i en blau podran estacionar la resta d’usuaris.

  – Es pot aparcar en la Plaça Tavernes de la Valldigna?
  De diumenge a dimecres de 6h a 16h i els Dijous i Divendres de 6h a 20h és exclusiva per a vehicles del mercat de Mossen Sorell.
  Dissabtes de 8h a 16h està prohibit aparcar per mercat.
  Fora d’aqueix horari és exclusiva de residents amb la targeta de residents i el bo en vigor.

  – Es pot aparcar enfront del mercat de Jerusalem?
  En el mercat de Jerusalem en horari de 7h a 15h de Dilluns a Diumenge és exclusiu per als vehicles autoritzats del mercat.
  De Dilluns a Divendres de 15h a 19h és zona taronja per a residents i no residents.
  Fora d’aqueixos horaris és exclusiva de residents amb la targeta de residents i el bo en vigor.

  – Es pot aparcar en voltants del mercat de Ruzafa?
  Als voltants del mercat de Ruzafa de Dimarts a Dissabtes de 7h a 16h és exclusiu per als vehicles autoritzats del mercat i de 16h a 7h es tindrà en compte el color de la zona.

  – Es pot aparcar en el lateral del mercat de Rojas Clemente?
  El lateral del mercat de Rojas Clemente en horari de 7h a 15h de Dilluns a Diumenge és exclusiu per als vehicles autoritzats del mercat.
  De dilluns a divendres de 15h a 19h és zona taronja per a residents i no residents.
  Fora d’aqueixos horaris és exclusiva de residents amb la targeta de residents i el bo en vigor.

  – És obligatori posar el tiquet en el quadre de comandament del vehicle?
  No, no és obligatori posar-ho, però si aconsellable ja que si hi ha algun error amb alguna lletra o numere en posar la matrícula el controlador podrà comprovar-lo.

  – Quina és la diferència entre zona blava, zona taronja i zona verda?
  La zona verda és exclusiva per a residents amb targeta 4h els 365 dies de l’any.
  La zona blava és una zona de rotació per a qualsevol usuari.
  La zona taronja és mixta tenint un horari concret de rotació compartit entre residents i no residents. Fora d’aqueix horari és exclusiu de residents.

  – És el mateix la zona de *APR que la zona d’estacionament taronja / verda?
  No, no és el mateix. La zona de APR és una zona de circulació restringida i només poden circular els vehicles que tinguen autorització per a circular per aquesta zona. Aquesta zona està senyalitzada i vigila per cambres i es troba en la zona nord de Ciutat Vella.
  La zona d’estacionament taronja és mixta per a residents amb targeta de resident i no residents i la zona verda és exclusiva per a residents amb targeta de resident.

  – Quina és la tarifa mínima per a estacionar? I la màxima? El parquímetre retorna canvi?
  Per a obtindre qualsevol tiquet d’estacionament o bo de resident la quantitat introduïda ha de ser exacta. El parquímetre NO retorna canvi. El fet d’introduir més diners del màxim establit pot fer que el parquímetre es bloquege.

  La tarifa Blava General va des de 0,30€ per 25 minuts fins a 1,50€ 2 hores.
  La tarifa Blava Centre va des de 0,55€ per 25 minuts fins a 1,70€ 2 hores.
  La zona Taronja de rotació va des de 1,10€ per 25 minuts fins a 3,30€ 2 hores.

  El pagament també pot efectuar-se amb targeta de crèdit o dèbit.

  – Com puc utilitzar la funció *desaparcar?
  Si desitja abandonar l’estacionament abans que finalitze el temps de pagament pot desaparcar a través del mateix mètode des del qual va fer el pagament.
  Se li cobrarà el temps que ha estacionat partint sempre del temps mínim permés.
  Si el pagament l’ha fet per APP tindrà l’opció acabar el temps l’aplicació només li cobrarà el gastat.
  Si el pagament l’ha fet per parquímetre, podrà anar al parquímetre i utilitzar l’opció desaparcar i l’import restant se li sumarà al seu matricula per a pròximes ocasions en forma de diners virtuals.
  Per a activar el moneder virtual la primera vegada li demanarà un PIN que podrà triar vosté mateix i es quedarà associat a la seua matrícula.

  – Puc pagar des de les Apps mòbils sense estar en el vehicle?
  Si. Vosté pot obtindre el tiquet d’estacionament estiga on estiga sempre que situe en el mapa el districte o barri on estiga estacionat el vehicle.

  – Com puc posar una matrícula antiga o extraguera en el parquímetre?
  Si és matrícula antiga ej: V_ _ _ _ XX , estrangera o provisional, ha de seleccionar l’opció de matrícula estrangera, situada a baix en la pantalla en el requadre blau i triar lletres o números segons siga la seua matrícula.


Informació
 • – Quant temps tinc i on puc pagar una denúncia?
  Si la denúncia és per excés de temps, pot anul·lar-se per un import de 4€ durant els 60 minuts següents a la confirmació de la denúncia.

  Si han passat els 60 minuts o la denúncia és per qualsevol altre motiu que no siga per excés de temps, té 2 dies hàbils per a pagar-la amb aqueix mateix butlletí:
  -En els caixers automàtics admesos (Banc Bilbao Biscaia Argentaria S.A., Banc Santander S.A., Caixa Popular, Cajamar) com si fora una taxa usant en codi de barres.
  -També ho pot fer telemàticament a través de la web de l’Ajuntament, en l’apartat de multes de trànsit i O.R.A. li demanarà la referència i la identificació que estan situades de meitat de la denúncia cap avall.

  Link: https://www.valencia.es/cas/tramites/gestion-multas-transito-y-ora

  Si està fora de termini:

  – Esperar que li arribe a casa (normalment un mes) i quan la reba té 20 dies naturals per a pagar amb el 50% en els bancs o en la web.

  – La podrà pagar en la C/ Albacete núm. 12 baix, aportant el butlletí original perquè li facen una carta de pagament.
  Horari d’atenció al públic Martínez *Centro de Gestió:
  De Dilluns a Divendres (hàbils)
  De 8:15h a 19h

  Durant els mesos de juliol i agost
  De 8:15h a 14:45h

  – He perdut la denúncia i no puc pagar-la. Què faig?
  Esperar que li arribe a casa i pagar-la durant els 20 dies hàbils posteriors amb el 50% en els bancs o en la web de l’Ajuntament de València.

  Link: https://www.valencia.es/cas/tramites/gestion-multas-transito-y-ora

  Telefonar al 900 928 860 i demanar un duplicat si estiguera dins de termini del codi de barres. Si estiguera fora haurà d’anar amb el duplicat a Martínez *Centro de Gestió situat en la C/ Albacete núm. 12 i pagar allí.

  – Quan és anul·lable una denúncia?
  Només són anul·lables les denúncies per excés de temps per un import de 4€ durant els 60 minuts posteriors a la confirmació de la denúncia.

  – Com puc anul·lar una denúncia per excés de temps?
  Pel parquímetre pot anul·lar-la dins dels 60 minuts següents a la formulació de la denúncia per un import de 4€ introduint els 10 primers dígits del de butlletí de denúncia que aquesta davall del codi de barres superior.
  Aquest número comença sempre per 22… i no inclou el guió ni l’últim número.

  Per les Apps, haurà de buscar en denúncies dins dels 60 minuts següents a la formulació de la denúncia i anul·lar-la de manera telemàtica per import de 4€.

  – L’APP m’avisa de les denúncies?
  Només si vosté ha fet el pagament previ per l’APP, apareix la possibilitat d’anul·lar les denúncies per excés de temps durant els 60 minuts posteriors a la confirmació de la denúncia.

  Ha de tindre activada les notificacions en l’APP i en el mòbil.

  – Quin és l’import de la sanció?
  a) Per excés de temps sobre l’autoritzat o pagat, multa de 30€.

  b) Per estacionar en zones exclusives de persones de mobilitat reduïda, 200€.

  c) Per a la resta de sancions una multa de 60€.


  – Com reclame una multa a l’Ajuntament?
  Podrà reclamar presencialment una sanció a l’Ajuntament per registre d’entrada a l’Ajuntament o en qualsevol junta de districte municipal presentant un escrit d’al·legacions i tota la documentació que crega convenient.

  O bé telemàticament a través del següent link seleccionant la matèria “Multes de trànsit, ORA i Sancions”:
  https://sede.valencia.es/sede/registro/indexm.xhtml

  – Què passa si em sancionen en una zona de residents cobrint una urgència?
  En el cas que sancionen a un vehicle en una zona exclusiva de residents cobrint una emergència haurà de reclamar per escrit en el registre d’entrada de l’Ajuntament de València o en el seu web www.valencia.es en l’apartat de queixes i reclamacions i especificar el tipus d’urgència i aportar la documentació que justifique la urgència.

  – M’han multat i he fet pagament en l’expenedor. Què he de fer?
  Si no té tiquet físic telefone al 900 928 860 o mane un correu a oravalencia@eysaservicios.com per a fer les comprovacions pertinents.

  Si té el tiquet físic revise que la matrícula del tiquet coincideix amb la matrícula del butlletí de la denúncia i amb la del seu vehicle.

  Si ha pagat amb la matrícula d’un altre vehicle, haurà de fer un escrit d’al·legacions i presentar-lo per registre d’entrada a l’ajuntament o telemàticament demostrant que el cotxe al qual ha pagat no s’ha beneficiat d’aqueix pagament.(Tiquet de pàrquing, justificant de compravenda, fulla de taller,….).

  Si hi ha un error en un numere o lletra de la matrícula o un possible error del controlador, haurà d’enviar un e-mail a oravalencia@eysaservicios.com


  – He registrat un pagament per APP i m’han sancionat. Què he de fer?
  Revise la matrícula amb la qual ha efectuat el pagament en l’aplicació:

  – Si hi ha una fallada en un numere o lletra mane un correu electrònic amb la foto de la denúncia i l’històric de pagaments a oravalencia@eysaservicios.com

  -Si s’ha equivocat de vehicle haurà de reclamar per escrit en el registre d’entrada de l’Ajuntament de València o en el seu web www.valencia.es en l’apartat de queixes i reclamacions. Demanen foto de la denúncia, captura de pantalla de l’històric i de pagaments i que es puga demostrar que l’altre vehicle no s’ha beneficiat dels pagaments.

  -Revise l’hora del pagament, si ha pagat abans o en el mateix minut de la denúncia envie un email a oravalencia@eysaservicios.com

  -Si el pagament és posterior a la denúncia no és anul·lable. Es recomana realitzar el pagament la primera vegada abans d’abandonar el vehicle.


  – Hi ha un error en les dades de la denúncia. Què faig?
  Envie un correu electrònic a oravalencia@eysaservicios.com o telefone’ns al 900 928 860 per a informar i que s’esmene l’error.